Všeobecné obchodné podmienky - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľom.
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o., so sídlom Majerníková 3656 / 1B, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlová Ves, IČO: 47 496 126, DIČ: 2023 9434 16, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 93884/B, telefónne číslo +421 948 488 473, e-mailová adresa info@irbslovensko.sk, ktorá je zároveň prevádzkovateľom webového portálu www.irbslovensko.sk, na ktorých je zverejnená ponuka služieb, prostredníctvom ktorého môže objednávateľ uzavrieť s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“).
 3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadne a v potrebnom rozsahu vyplnila a doručila poskytovateľovi záväznú objednávku na poskytnutie služby, a to formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý je umiestnený na webovom portáli poskytovateľom.
 4. Spotrebiteľom sa rozumie objednávateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ustanovenia týchto VOP, v ktorých sú upravené práva a povinnosti spotrebiteľa, sa vzťahujú výlučne na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom.
 5. Službou sa rozumie poskytnutie práva objednávateľovi na vstup na vybraný vzdelávací seminár vrátane poskytnutia plnení spojených s účasťou na vzdelávacom seminári podľa záväznej objednávky a ponuky vzdelávacieho seminára seminára.
 6. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený a poskytovateľovi doručený listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o objednávateľovi, označenie objednaných služieb ponúkaných poskytovateľom a príp. informácie o účastníkovi seminára. Záväzná objednávka podľa prvej vety tohto bodu VOP predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s poskytovateľom, a to zmluvu o poskytovaní služieb.
 7. Začiatkom poskytovania služieb sa rozumie účasť na seminári nezávisle od toho, či sa seminára zúčastní objednávateľ a/alebo tretia osoba objednávateľom označená.
 8. Výslovný súhlas objednávateľa so začatím poskytovania služieb sa rozumie účasť objednávateľa a/alebo tretej osoby ním označenej na objednanej službe – seminári.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 1. Zaplatením ceny objednanej služby v plnej výške na základe záväznej objednávky zaslanej objednávateľom poskytovateľovi, a to na účet poskytovateľa uvedený na daňovom doklade vystavenom poskytovateľom vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah, tzn. je medzi poskytovateľom a objednávateľom uzavretá zmluva o poskytovaní služieb. Záväzná objednávka sa považuje za doručenú: (i) v deň, keď poskytovateľ, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme listinného formulára, (ii) v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať s povinnosť platby“ odoslanie riadne vyplnenej záväznej objednávky vo forme elektronického formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky“).

III. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky ceny služieb sú uvedené v EUR vrátane DPH. Cena za službu zahŕňa plnenia, ktoré sú uvedené v záväznej objednávke a ponuke seminára. Cena objednanej služby je konečná a považuje sa za zaplatenú v okamihu pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 2. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť poskytovateľovi cenu objednanej služby. Cenu služieb objednávateľ uhradí jedným z nasledujúcich spôsobov: online platbou prostredníctvom platobnej platformy Stripe alebo Bankovým prevodom na účet poskytovateľa.
 3. V prípade zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretej na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácia bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a objednávateľa (najmä: prostredníctvom webového portálu poskytovateľa) a na základe riadne a v potrebnom rozsahu vyplnenej záväznej objednávky, ktorá bola poskytovateľovi doručená vo forme elektronického formulára uhradí objednávateľ cenu vybranej služby online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 4. Po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, bude objednávateľ presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány Stripe, na ktorej objednávateľ zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií a v súlade s podmienkami tejto platobnej platformy Stripe. Po zrealizovaní platby bude objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku poskytovateľa. Po priradení úhrady ceny objednanej služby poskytovateľ vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do termínu uskutočnenia seminára, v prípade požiadavky objednávateľa aj emailom. Cena za objednanú službu je splatná odoslaním záväznej objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo platobnej karty (ďalej len „karta“), meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) a prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe Payments Europe, Ltd., so sídlom 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „spoločnosť Stripe Payments Europe, Ltd.“).
 5. V prípade, ak si objednávateľ vyberie ako spôsob úhrady ceny služby bankový prevod na účet poskytovateľa, po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, budú objednávateľovi doručené na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke platobné inštrukcie na úhradu ceny objednanej služby. Poskytovateľom po doručení záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednanej služby k záväznej objednávke vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do termínu uskutočnenia seminára, v prípade požiadavky objednávateľa aj emailom. Cena za objednanú službu pri tomto spôsobe úhrady ceny služby je splatná najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa odoslania záväznej objednávky objednávateľom.
 6. V prípade, ak bude záväzná objednávka riadne a v potrebnom rozsahu vyplnená a doručená poskytovateľovi vo forme listinného formulára, objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednanej služby prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa na základe zálohovej faktúry, ktorá bude znieť na úhradu 100% ceny za objednanú službu so splatnosťou najneskôr v termíne splatnosti uvedenom na zálohovej faktúre, ktorý nesmie byť kratší ako sedem (7) dní od jej vystavenia. Zálohová faktúra bude odoslaná objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke. Po uhradení ceny za objednanú službu na základe zálohovej faktúry vystaví poskytovateľ riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) dní po poskytnutí služby.

IV. REKLAMÁCIA

 1. Objednávateľ sa môže na poskytovateľa obrátiť so svojimi podnetmi, sťažnosťami alebo reklamáciami týkajúcimi sa poskytnutia služby, a to písomne na adresu sídla poskytovateľa: Inštitút Rodinného Businessu s.r.o., Majerníková 3565/1B, 841 05 Bratislava. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s obsahovou náplňou služby, resp. nenaplnenie očakávaní objednávateľa o obsahovej náplni služby (napr. harmonogram seminára).
 2. Neoprávnenú reklamáciu poskytovateľom zamietne. V prípade, že poskytovateľ nevyhovie žiadosti objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na ňu objednávateľovi neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a možno ho nájsť aj na http://www.economy.gov.sk). Alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Zodpovednosť za vady za poskytnuté služby, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

 1. Organizačné pokyny ohľadom konania seminára – miesto konania seminára, harmonogram seminára a ostatné potrebné informácie o seminári budú objednávateľovi oznámené najneskôr do termínu uskutočnenia seminára, a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záväznej objednávke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť program seminára.
 2. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť účastníka seminára s týmito VOP.
 3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súhlas účastníka seminára s tým, že zo seminárov je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi poskytnutie služby, tzn. poskytovateľ je oprávnený odoprieť vstup na seminár účastníkovi seminára, ktorý nesúhlasí s vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu podľa prvej vety tohto bodu a to bez nároku na vrátenie ceny za služby.
 4. Účastník seminára berie na vedomie, že účasťou na seminári udeľuje poskytovateľovi konkludentný súhlas s vyhotovením audiovizuálneho záznamu zo seminára, na ktorom môže byť zachytená jeho podobizeň a/alebo prejavy osobnej povahy a zároveň udeľuje poskytovateľovi konkludentný súhlas s použitím tohto audiovizuálneho záznamu na komerčné účely.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť aj účastníka seminára o tom, že akékoľvek materiály poskytnuté v súvislosti s uskutočnením seminára zo strany poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ ako aj účastník seminára, výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) takýchto materiálov alebo iným neoprávneným šírením služby.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Poskytovateľ oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. i) a písm. j) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je : a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom objednávateľa ako spotrebiteľa a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. b) poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa poskytovateľom zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. c) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že tento článok týchto VOP sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.  
 2. V ostatných prípadoch neuvedených v článku 7.1 týchto VOP má objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do 14 dní od o dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, ktorá plynie odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Pri uplatnení práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb je objednávateľ povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb doručiť v písomnej forme na adresu poskytovateľ zapísanú v obchodnom registri. Na účely odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb je objednávateľ oprávnený využiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii tu. Objednávateľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb podľa tohto článku VOP, musí poskytovateľovi na svoje náklady vrátiť všetko, čo na základe zmluvy o poskytovaní služieb získal. Zásielky na dobierku poskytovateľ nepreberá. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že sa tento článok týchto VOP vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.
 3. V prípade uplatnenia práva objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb podľa článku 7.2 týchto VOP je poskytovateľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb vrátiť všetky platby, ktoré prijal od objednávateľa na základe zmluvy o poskytovaní služieb alebo v súvislosti s ňou a to spôsobom, ktorý uvedie objednávateľ v oznámení o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb. Ak objednávateľ neuvedie žiaden spôsob vrátenia poskytovateľom prijatých platieb, poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, ako použil objednávateľ pri svojej platbe.
 4. Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, a objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, avšak po uplynutí 14-dňovej lehoty podľa článku 7.2 týchto VOP v prípade spotrebiteľa, má právo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť, ak doručí poskytovateľovi písomné odstúpenie od zmluvy v listinnej alebo elektronickej podobe: a) v čase dlhšom ako 1 (jeden) mesiac pred termínom uskutočnenia seminára a uhradí poskytovateľovi storno poplatok (odstupné) vo výške 30% z ceny za objednaný seminár. b) v čase kratšom ako 1 (jeden) mesiac (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára a zároveň v čase dlhšom ako 2 (dva) týždne pred termínom uskutočnenia seminára a uhradí poskytovateľovi storno poplatok (odstupné) vo výške 50% z ceny za objednaný seminár. c) v čase kratšom ako 2 (dva) týždne (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára a uhradí poskytovateľovi storno poplatok (odstupné) vo výške 100% ceny za objednaný seminár.
 5. Poskytovateľ má právo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť v prípade, ak: a) objednávateľ neuhradí cenu objednanej služby riadne alebo včas. b) objednávateľ porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP, alebo c) najneskôr 7 dní pred uskutočnením seminára nie je naplnený minimálny počet účastníkov na konanie seminára, alebo d) v prípade objektívnej nemožnosti poskytovateľa poskytnúť službu.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, zo strany poskytovateľa z vyššie uvedených dôvodov, poskytovateľ bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi zaplatenú cenu služby v plnej výške.
 7. Poskytovateľ vystaví v príslušnej výške dobropis podľa ustanovení týchto VOP a doručí ho objednávateľovi, ak po vystavení riadneho daňového dokladu (faktúry) niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvného vzťahu upraveného týmito VOP z akéhokoľvek dôvodu.

VII. ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Vzťah medzi objednávateľm, ktorý je spotrebiteľom a poskytovateľom sa riadi najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z.
 2. Komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa prioritne vykonáva elektronickou formou, ak v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je uvedené inak. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že príslušná správa bola adresátovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu.
 3. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý sa za spotrebiteľa nepovažuje v zmysle týchto VOP a platných právnych predpisov, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.
 4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní poskytovateľ na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Poskytovateľ zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy poskytovateľom a objednávateľom, ktoré vznikli pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 6. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajoch objednávateľa ako dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení sú uvedené na webovom portáli poskytovateľa
 7. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom, a sú pre obe strany záväzné.
 8. Všetky spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) a/alebo sa týkajú zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa týchto VOP, budú podliehať slovenskému právnemu poriadku a budú rozhodnuté všeobecným slovenským súdom.
 9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020.